Regulamin Ogólny

§1


 

 1. Prawo do bezpiecznego korzystania z Biblioteki mają wszyscy czytelnicy powiatu białostockiego.

 2. Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie:
  -okazac dowód stwierdzający tożsamośc oraz miejsce zamieszkania.
  -złożyc na karcie zapisu zobowiązanie do przestrzegania regulaminu Biblioteki.
  -za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.

 3. Czytelnik zobowiązany jest informowac pracownika Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

  §2

  Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. Nr 133 poz.883)

§3

 1. Wypozyczac można jednocześnie 4 ksiązki.

 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, lektury na 2 tygodnie.

 3. Wybrane ksiązki czytelnik rejestruje u bibliotekarza któremu zwraca również wypożyczone pozycje.

 4. Biblioteka może przesunąc termin zwrotu wypożyczonej ksiązki, jeżeli nie ma na nioą zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 5. Biblioteka może żądac zwrotu ksiązek przed terminem ustalonym w ust. 2, jesli stanowią one szczególne poszukiwane pozycje.

 6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwowac książki wypożyczone przez innych czytelników.

 7. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie ogranicza się liczbę wypozyczonych książek do 2 egzemplarzy.

 8. Przy wypożyczaniu dzieł wielotomowych można wypożyczac jednocześnie połowę tomów stanowiących całosc dzieła.

 9. Szczególnie cenne pod względem treści książki wypożyczane są na rewers.

  §4

 10. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

 11. Czytelnik zamawiający tą drogą książki, ponosi koszty przesyłki pocztowej.

  §5


  Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

  §6

 12. Czytelnik zobowiązanty jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócic uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosic bibliotekarzowi.

 13. Czytelnik może za zgodą kierownika Biblioteki, dostarczyc zamiast zagubionej lub zniszczonej książki-inną, nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece pod względem treści.

  §7


  Jeśli czytelnik odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

  §8


  Z Biblioteki nie moga korzystac osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystac ze zbiorów bibliotecznych.

  §9


  Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywac do księgi wniosków, która znajduję się u dyżurnego bibliotekarza.

  §10


  Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może byc czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki Publicznej w Gródku. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do organizatora Biblioteki.

  §11


  Niniejszy regulamin stanowi łącznie ze Statusem Biblioteki Publicznej w Gródku nierozdzielną całośc przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Biblioteki.
  Gródek, wrzesień 2007 rok.

 

Licznik odwiedzin: 50208