Regulamin Dzieci

§1

 

  1. Prawo do bezpłatnego korzystania z oddziału mają wszyscy czytelnicy z powiatu białostockiego.
  2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.
  3. Czytelnik zobowiązany jest informowac pracownika biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

§2

Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochornie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883)

§3

  1. Wypożyczac można jednocześnie 5 książek.
  2. Ksiązki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, lektury na okres 3 tygodni.
  3. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnej bibliotekarki, której zwraca również wypożyczone książki.
  4. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 2 egzemplarzy.

§4

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziale informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów.

§5

  1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania ksiązek. Powinien zwrócic uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosic bibliotekarzowi.
  2. Czytelnik może za zgodą Kierownika Biblioteki Publicznej w Gródku, dostarczyc zamiast zgubionej książki-inną, przydatną bibliotece pod względem treści.

§6

W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może korzystac ze zbiorów bibliotecznych.

§7

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może byc czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Biblioteki publicznej w Gródku.

Licznik odwiedzin: 50192